VEDTÆGTER

Juelsminde Sejlklubs Venner

 

 § 1

Foreningens navn er ”Juelsminde Sejlklubs Venner”

 

§ 2

Foreningens hjemsted er Juelsminde.

 

§ 3

Foreningens primære formål er at støtte maritime aktiviteter i og omkring Juelsminde Havn.

 

§ 4

I foreningen kan optages medlemmer, der i forvejen er godkendt af bestyrelsen. Medlemskab af Juelsminde Sejlklub er ingen betingelser for optagelse.

 

§ 5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen med 3 medlemmer det første år og 2 medlemmer det følgende år.

 

§ 6

Juelsminde Sejlklubs bestyrelse kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 

§ 7

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned og indkaldes skriftligt med 8 dages varsel. Generalforsamlingen skal altid afholdes i Juelsminde. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når 10 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

 

§ 8

Generalforsamlingen vælger bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valg. Samtlige medlemmer, der har betalt årskontingent, har stemmeret. Afstemninger skal, såfremt nogen forlanger det, foretages skriftligt.

 

§ 9

Kontingentet forfalder til betaling 1. februar hvert år og skal være betalt senest på generalforsamlingen. Kontingentets størrelse fastsættes for ét år ad gangen af generalforsamlingen.

 

§ 10

Bestyrelsen har ledelsen af foreningen under ansvar overfor generalforsamlingen, og administrerer foreningens værdier og pengemidler.

 

§ 11

Generalforsamlingen vælger revisor og suppleant hvert 2. år.

 

§ 12

Forslag til lovændringer kræver mindst ¾ af de afgivne stemmer for at vedtages.

 

§ 13

Et medlemskab ophører:

Enten ved udmeldelse, der foretages skriftligt til bestyrelsen inden den 1. januar.

eller ved slettelse af medlemslisten ved manglende kontingentindbetaling.

 

§ 14

Kassereren fører regnskabet, der tilstilles revisoren senest den uge før generalforsamlingen. Sekretæren fører klubbens forhandlingsprotokol.

 

§ 15

Forslag til foreningens ophævelse kræver ¾ af de afgivne stemmer.

 

§ 16

Såfremt foreningen ophæves, skal eventuelle midler overføres til Juelsminde Sejlklubs ungdomsarbejde.

(Således vedtaget på den stiftende generalforsamling fredag den 6. februar 1981)